Rare Chlustinia keyserlingi Trilobites

Chlustinia keyserlingi