Solnhofen fossil Fish Ascalabos voithi

Ascalabos voithi