Solnhofen Dragonfly Fossil Stenophlebia latreilli

Solnhofen Dragonfly Fossil Stenophlebia latreilli