Xianguangia sinica from Chengjiang Biota

Xianguangia