Rhombicalvaria acantha

Rhombicalvaria acantha , Helmetid Arthropod from Chengjiang