Whiteia woodwardi Coelacanth Fossil

Whiteia woodwardi Coelacanth Fossil